Serveis especials

Tota la flota de vehicles, estan autoritzats per la junta de residus per efectuar aquests transports, complint amb les normatives de ADR, per al transport de residus catalogat com a matèries perilloses (Codi de transportista: T-929).

  • 1. Residus, mescles de residus municipals, residus neteja clavegueram, runes.
  • 2. Altres residus sòlids no inclosos en altres grups.
  • 3. Residus sòlids i pastosos fermentats i llots de depuradora.
  • 4. Residus sòlids, granulats o terrosos (terres, sorres, escòries, etc.).
  • 6. Residus líquids i pastosos inflamables (dissolvents, hidrocarburs,etc.).
  • 7. Àcids, bases i altres residus corrosius.
  • 8. Residus líquids no corrosius i no inflamables.
  • 9. Residus de sals minerals, biocides i catalitzadors.
  • 13. Residus fecals.
  • 20. Pneumàtics.